ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมิถุนายน จนถึง เดือนกันยายน 2560