ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล.

โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.มวล. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล คุณศุภชัย อักษรวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร มีโครงการที่นำเสนอทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ ได้แก่

1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำส้มจากอินทรีย์ที่ผลิตจากท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2) ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและความเป็นพิษของน้ำส้มจากอินทรีย์ในเซลล์ HepG2 โดย อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารและฤทธิ์ส่งเสริมภูมิคุ้มกันของน้ำส้มจากอินทรีย์ที่ผลิตจากท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
4) การรับรู้ ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค และต้นทุนการผลิตน้ำส้มจาก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
5) การพัฒนาปลาส้มเป็นอาหารฟังก์ชันโดยการหมักด้วยแบคทีเรียโพรไบติก โดย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6) แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่13 ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์,นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
7) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ต่อทรัพยากร การท่องเที่ยวชายฝั่งในอำเภอปากพนัง โดย อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ
8) การอยู่ร่วมกันของแรงงานข้ามชาติกับคนท้องถิ่นในแพปลาและโรงสีข้าวในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
9) การพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยตำบลเขาพระบาท โดย อาจารย์อุไร จเรประพาฬ อาจารย์กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ รพสต.เขาพระบาท
10) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสันณห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11) การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง : กรณีการกำจัดการขยะ และแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าชุดโครงการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP