ข่าวทั่วไป

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมรายงานสถานการณ์ผู้หญิงไทยที่องค์การสหประชาชาติ เจนีวา

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรายงานคู่ขนานสถานการณ์ผู้หญิงในประเทศไทยที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงการรายงาน 67 ปี 2017 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

สามารถติดตามถ่ายทอดสดรายงานจากกรุงเจนีวาได้จาก webcast: http://webtv.un.org/meetings-events/

1. วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
องค์กรเอกชนและเครือข่ายผู้หญิง
เวลา 20.00-21.30 น. (3 pm -4.30 pm: GVA)


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เวลา 21.30-22.00 น. (4.30 pm-5 pm: GVA)


2. วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
รายงานประเทศไทย ฉบับที่ 6-7 (ฉบับรวม)
เวลา 14.00 - 17.00 น. (10 am-1 pm: GVA)
และ
20.00 - 22.00 น. (3 pm-5 pm: GVA)

รายละเอียดของรายงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถดาวโหลดได้ที่ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1078&Lang=en

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/United_Nations_Geneva_2010-07

TOP