ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโรงเรียนท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560