ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากว่า 1,000 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม 2560) โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกภาสกร ทวีตา รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระภารกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัย วิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนหน่วยงานภายใน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการรำถวายพระพรโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การเสวนาเรื่อง “รู้เท่าทันมะเร็ง สนองพระปณิธาน เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี” การมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบริจาคโลหิดถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ปลูกดอกดาวเรือง) การรณรงค์ มวล.ร่วมใจประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน การบริการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมดนตรีและการแสดง “วลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี” ด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ที่ ลานนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ไปจนถึงวันที่้ 31 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP