ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี