อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน