ข่าวการศึกษา

ขอชื่นชมความดี นักศึกษาพบกระเป๋าเงินคืนเจ้าของเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 20.30 น. นายฐาปกรณ์ ขรัวทองเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พบกระเป๋าเงินบริเวณศาลาอ่านหนังสือหน้าหอพักลักษณานิเวศ 5 ภายในกระเป๋าเงิน มีธนบัตรมูลค่า 11,100 บาทและบัตรประจำตัวนายธีริทธิ์ ลีละวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยได้นำกระเป๋าเงินไปแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพัก ส่งมอบคืนให้เจ้าของเรียบร้อยที่หน่วยประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอชื่นชมการทำความดีของนายฐาปกรณ์ ขรัวทองเขียว ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนนักศึกษา เป็นคุณลักษณะคนดีที่มหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณค่าของสังคม

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

TOP