ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak Journal of Science and Technology: Pharmaceutical Sciences

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 9 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเภสัชศาสตร์ ที่เป็นผลงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ VIT University ประเทศอินเดีย

Walailak Journal of Science and Technology Volume 14 Number 9 September 2017: Pharmaceutical Sciences มี ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน และ ผศ. ดร. นมนต์ หิรัญ อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor)

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP