หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมและวันเทคนิคการแพทย์ไทย