ข่าวทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน โดยมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน จำนวน 12 หน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวแทนในการมอบคอมพิวเตอร์

โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยใช้งานเกิน 5 ปี แต่ยังมีสภาพที่ดี มีความเร็วที่เหมาะสม และสามารถใช้สำหรับงานทั่วไปได้เป็นอย่างดีให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้งมาที่มหาวิทยาลัย สำหรับในครั้งนี้ได้จัดสรรให้แก่สถานศึกษา จำนวน 10 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าระกำ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านนาตำเสา โรงเรียนบ้านปลายคลอง โรงเรียนสหมิตรบำรุง โรงเรียนบ้านควนอวดพัน โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 โรงเรียนวัดท่ายาง โรงเรียนบ้านปากลง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ จัดสรรให้แก่หน่วยงานราชการ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำกลาย และ อำเภอนบพิตำ และจากการติดตามผลการดำเนินการปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOP