ข่าวเด่น

อธิการบดี มวล.เปิดสถาบันภาษา มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเมื่อเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิด สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University Language Institute (WULI) อย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และต่อจากนั้น เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลสถาบันภาษา ร่วมกันเปิดป้ายอาคารสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University Language Institute (WULI) เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ก้าวสู่ความเป็นเป็นนานาชาติภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ณ อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า สถาบันภาษาม.วลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย โดยปัจจุบันมีทีมอาจารย์ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย รวมถึงบุคลากรรวมกันกว่า 20 อัตรา โดยอาจารย์มีคุณวุฒิทั้งระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท และในปี 2561 จะเปิดรับอาจารย์ และอาสาสมัครผู้ช่วยสอนเพิ่มอีกกว่า 30 อัตรา ในเบื้องต้นได้ตั้งเป้าให้นักศึกษาสามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างน้อย 3,000 คำ และสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป 1,800 ประโยค ภายในระยะเวลาสองปี นอกจากนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสอบ TOEIC ผ่านด้วยคะแนน 550 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าบัณฑิต ของ ม.วลัยลักษณ์ มีความพร้อมในการทำงานและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วย

“เราได้ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามากขึ้น ในอนาคตจะมีหลักสูตรทวิภาษาหรือ Bilingual Program มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด (English Program) และในปี2561 จะมีการเปิดการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติอีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวย้ำ

ด้าน ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวเสริมว่า นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้ว สถาบันภาษายังให้ความสำคัญกับการสอบและการประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้รับการประเมินทักษะอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผ่านการเขียน การนำเสนอผลงาน การสนทนาตอบโต้และการสัมภาษณ์ สร้างทักษะภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ที่สำคัญสถาบันภาษายังมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการใช้ภาษาและการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่นักศึกษาที่มีความฝัน ที่จะไปเรียนต่อ หรือ ฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ปีที่ 1 อีกทั้งยังมีการพัฒนาภาษาอังกฤษกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันภาษาจะจับมือกับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานสถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 5 ประกอบด้วย ห้อง Plearn Zone พื้นที่แห่งการเรียนรู้เปิดให้นักศึกษาได้มาร่วมกันใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน พร้อมหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับ ห้อง Karaoke room และห้องชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษหรือ Cinema zone และ WULI Sharing Wall พื้นที่แบ่งปันความคิด ความประทับใจของผู้มาเยือนสถาบันภาษา

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP