ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เน้นให้เสรีภาพทางวิชาการการทำวิจัยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในการประชุมสภานักวิจัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์ ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักวิชาการมีเสรีภาพในการดำเนินงานวิจัยต่างๆ โดยขอให้สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้มากขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของสภานักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้นักวิชาการมีเสรีภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานทางด้านการวิจัย ซึ่งการจัดตั้งสภานักวิจัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการระดมความคิดเห็นของนักวิจัยว่า ควรจะทำอะไร อย่างไร โดยฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายการดำเนินงาน แต่จะมีบทบาทในการให้การสนับสนุนร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศ ในส่วนของสำนักวิชามีสถานวิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจำนวนมาก จึงน่าจะเป็นแหล่งทุนที่ดีของนักวิจัย หากทำหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ขณะเดียวกันควรสร้างเครือข่ายกับประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ขอให้แผนการขับเคลื่อนงานวิจัยประสบความสำเร็จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในตอนท้าย

จากนั้น ได้มีการประชุมสภานักวิจัย ครั้งที่ 1/2560 ตามวาระการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประธานสภานักวิจัยเป็นประธานการประชุม

อนึ่ง สภานักวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมความคิดเห็นของนักวิจัยในการกำหนดทิศทางการวิจัยของนักวิชาการและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักวิชาการมีส่วนร่วมในการทำวิจัยตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 ขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับประชาคมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว

ธีรพงศ์ หนูปลอด ภาพ

TOP