ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.