ข่าวทั่วไป

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร และบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 8 คน นำโดย อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย นางสุภาณี เพชรานันท์ ภาพโดย นายบรรพต ใบมิเด็น

TOP