นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์