บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ มีงานทำถึงร้อยละ 98.3 หลังจบการศึกษา 1 ปี