ข่าวเด่น

บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ มีงานทำถึงร้อยละ 98.3 หลังจบการศึกษา 1 ปี

บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 มีงานทำถึงร้อยละ 98.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,097 บาท โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีเงินเดือน/รายได้เฉลี่ยสูงสุด 47,893 บาทต่อเดือน และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมของทุกด้าน คะแนนอยู่ที่ 4.37

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สำรวจภาวะการมีการงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี จำนวน 1,055 คน (ร้อยละ 83.7) จากจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 1,261 คน พบว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีงานทำถึงร้อยละ 98.3 โดยได้งานทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 82.4 ไม่ตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 2.5 ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 8.2 และศึกษาต่อ ร้อยละ 4.9

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เปิดเผยต่อว่า จากจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 1,261 คน ที่สำเร็จการศึกษาใน 11 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ พบว่า บัณฑิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีเงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 47,893 บาท รองลงมาเป็นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 35,223 บาท หากดูเป็นรายหลักสูตรจากจำนวน 38 หลักสูตร พบว่า หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มีเงินเดือน/รายได้สูงถึง 46,250 บาท อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยโดยรวมทุกสำนักวิชาอยู่ที่ 18,097 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากคะแนนเต็ม 5 พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ ได้คะแนน 4.39 เท่ากัน ด้านทักษะทางปัญญา ได้คะแนน 4.38 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้คะแนน 4.35 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน 4.34 ซึ่งในภาพรวมของทุกด้าน คะแนนอยู่ที่ 4.37 อย่างไรก็ตาม หากแยกเป็นรายกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้คะแนนภาพรวมทุกด้านสูงสุด ที่ 4.41 คะแนน รองลงมาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.37 คะแนน และกลุ่มสังคมศาสตร์ ได้ 4.34 คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำและการประเมินความพึงพอใจ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชาติ ทั้งยังได้รับการยอมรับของผู้ประกอบการอีกด้วย

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร ข่าว
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

TOP