ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacistsสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมทุกระดับ ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists ในวัน 22 – 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การดูแลด้านยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย แนวคิด กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจดูแลด้านยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการประชุม นำเสนอผ่านกรณีศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีความสำคัญ เช่น จิตเวช ผู้สูงอายุ เบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วัณโรค รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเภสัชกรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม โดยประมาณ 70 คน มาจากทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรก ที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดขึ้นในหัวข้อ Clinical Decision Making ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับเภสัชกรในการตัดสินใจเพื่อให้การรักษาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงสุด ทั้งนี้ เภสัชกรธนวัฒน์ คงยศ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “How to adjust insulin for diabetes patient” ด้วย

เภสัชกรและผู้สนใจ สามารถติดตามการประชุมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผ่าน http://rxcpe.wu.ac.th/

TOP