สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists