ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน : WU To School