ข่าวเด่น

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน : WU To Schoolส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน : WU To School ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 โดยได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมชื่นชมคุณค่านักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้นๆ ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ผู้บริหารและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์สู่สังคม” ศูนย์บริการวิชาการ และจัดบรรยาย “การศึกษาต่อ และแนะนำหลักสูตร สำนักวิชา” ซึ่งมีคณบดี คณาจารย์สำนักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมบรรยาย และตอบข้อซักถาม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 300 คน

ประมวลภาพ

TOP