ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/๒๕60 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา) จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายอนุรักษ์ คงคิด
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายศุภเชษฐ์ แก้วสุด

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP