ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัย แม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ