ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวส่วนบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดส่วนบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 21 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.ตำแหน่ง
1.1 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 10 อัตรา
1.2 นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 อัตรา


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


2.1 พนักงานทำความสะอาด
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แและมีความรับผิดชอบสูง
- มีความรู้ ความชำนาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง


2.2 ช่างเทคนิค
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกียวข้อง
- มีความสามารถในงานควบคุมอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่


2.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- คุณสมบัติตาม หมวด 3 มาตรา 34 ก. พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย


3. ภาระงาน
3.1 พนักงานรักษาความสะอาด
- ทำความสะอาดพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ภายในอาคาร
- ทิ้งขยะพร้อมเปลี่ยนถุงดำ
- แจ้งซ่อมความชำรุดเสียหายภายในอาคาร
- ดูแล ปิด-เปิด ไฟฟ้า น้ำประปา และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีการใช้งาน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3.2 นายช่างเทคนิค
- ควบคุมสื่อโสตน์ฯ ในห้องเรียน
- ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามอาคารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯลงฐานข้อมูล
- งานเลขานุการที่ประชุม
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


3.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
- เฝ้าระวัง ป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
- จัดบริการ ควบคุมระบบจราจรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4.2 สำเนาบัตรประชาชน
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.4 หลักฐานการศึกษา
4.5 เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งที่สมัครงาน


5. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก
5.1 รับสมัคร วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2560
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
5.3 สอบคัดเลือก และ ประกาศผล จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


6. การสมัคร
6.1 ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0-7567-3870 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
6.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนการเงินและบัญชี
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น.


TOP