แจ้งกรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย