สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ เชิญร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “การสร้างแบรนด์แบบมีดีไซน์”