ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์