ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2560 สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จำนวน 5 ราย และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
ก. รายชื่อ

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายอารีฟ เจะเซ็ง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวลลิตา บุหลาด

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า

ข. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทำงาน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP