โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการค่ายเยาวชนสู่อาเซียน