ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการค่ายเยาวชนสู่อาเซียนโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการค่ายเยาวชนสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์-มาเลเซีย เป็นการนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาจารย์ในโรงเรียนภาคใต้ตอนบน จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จาก 7 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ คือ การนำคณะนักเรียนและอาจารย์ไปเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย โดยมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละสถานที่เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการไปการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Universitiy Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและชมรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย UniversitiyTeknologi MARA (UiTM) โดยมี Dr.Mohd Raziff Jamaluddin Deputy Dean, of Faculty of Hotel and Tourism Management และ Dr.Zaibunnisa Abdul Haiyee Head International Student Development Office of International Affairs (OIA) ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและนำชมมหาวิทยาลัย ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นรูปแบบการเรียนการสอน สื่อการสอน ร่วมทั้งสิ่งสนับสนุนทางการเรียนการสอนต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ได้มิตรภาพใหม่ในกลุ่มเพื่อนต่างโรงเรียน และมีความประทับใจกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP