ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560

คณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี ผู้อำนวยการโครงการ/ศูนย์/สถาบัน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน กว่า 40 คน พบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โอกาสนี้ ได้พูดคุยถึงทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน งานแผนงานและงบประมาณ การพัฒนางานวิจัย การให้บริการของศูนย์บริการการศึกษาในรูปแบบ One stop service และระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ จากนั้นได้แบ่งสายเยี่ยมชมการดำเนินงานของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงไฟฟ้าชีวมวลสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานกีฬาและสุขภาพ หอพักนักศึกษา และเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน ได้มีการประชุมถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็น โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นสำคัญ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปรียบในเรื่องสถานที่ตั้ง ที่สามารถเดินทางได้สะดวกเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เราจะสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาและผู้ปกครองในระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังจะมีห้องเรียนและหอพักนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้ทุกคนอยากไปวลัยลักษณ์ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาควบคู่กันไป โดยเฉพาะการเรียนการสอนจะต้องเป็น Smart Classroom นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่โดดเด่น ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ World class และการดูแลที่ดีที่สุดต่อมาวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะศึกษาดูงาน ได้เดินทางไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน และแลกเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับเทคนิคและกิจกรรมในการดำเนินงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในตำแหน่งอาจารย์ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับ โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยแก่อาจารย์ในระดับที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล และมีความพร้อมในเรื่องสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาในระดับ World Class และเป็นที่ยอมรับ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในฐานะอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำชมสถานที่ภายในสถาบัน ประกอบด้วย ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมอื่นๆ ภายในสถาบัน ห้องราชพฤกษ์ ซึ่งใช้รับรองแขกต่างประเทศ ห้องทำงานอธิการบดี ห้องทำงานผู้อำนวยการ ห้องทำงานอาจารย์ ห้องเรียน นิด้ามิวเซียม ห้องสมุดอาเซียน และห้องสุขุม นวพันธ์ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล มีการจัดสถานที่และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่เพียงในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่แตกต่างให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านอีกด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาพโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะศึกษาดูงาน

TOP