มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์