ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งที่ สกอ949/2560 ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ตามความในมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP