สาขาไทยศึกษา มวล.พานักศึกษาป.โทจีน ศึกษาวัฒนธรรมที่วัดพระบรมธาตุนครฯ