ข่าวการศึกษา

สาขาไทยศึกษา มวล.พานักศึกษาป.โทจีน ศึกษาวัฒนธรรมที่วัดพระบรมธาตุนครฯ

นักศึกษาปริญญาโทจากมณฑลยูนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ไปนมัสการและศึกษาเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และศึกษาวัฒนธรรมหนังตะลุงที่บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิตร และ อ.สุธาทิพย์ โมราลาย เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง นอกจากได้ฟังการให้ความรู้จากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้ว ยังได้รับความรู้จากการบรรยายของคุณเฉลิม โฆษกวัดพระบรมธาตุ และการแสดงหนังสาธิต ของ อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ด้วย


ทั้งนี้ จากการไปศึกษาวัฒนธรรมดังกล่าว นักศึกษาจีนได้พบปะกับพี่น้องชาวไทยและชาวนครฯ ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

TOP