ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม เอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำที่อ.ทุ่งสงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ประมาณ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเอสซีจี สานต่อกิจกรรม “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เป็นประธานเปิดงาน และมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารและพนักงาน เอสซีจีทุ่งสง ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด

นายอาสา สารสิน ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำมาดำเนินงานร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ตั้งแต่ปี 2550 ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ก่อเกิดอาชีพ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เอสซีจี ยังสานต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” กับกิจกรรม “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” ระยะที่ 2 เป็นการต่อยอดจากระยะที่ 1 ซึ่งนำแกนนำจากชุมชนและตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากจังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น ไปเรียนรู้และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่ารอบโรงงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และป่าของชุมชนโดยรอบโรงงาน อันเป็นผลมาจากการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้ลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อนำประสบการณ์จริงและความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกในชุมชนได้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านน้ำพุ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการร่วมสร้างฝายชะลอน้ำโดยตัวแทนชุมชนและเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเป็นการริเริ่มการเตรียมความพร้อมรับปัญหาน้ำท่วมน้ำหลาก รวมถึงปัญหาน้ำแล้งในภาคใต้ซึ่งเริ่มเป็นปัญหาในพื้นที่แล้ว นี่เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือของพลังของชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการตระหนักรู้ แก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ และขยายผลต่อไป จนเกิดการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างคน เพื่อให้บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง โดยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาจิตอาสาจะได้มีส่วนลงไปช่วยเหลือสังคมผ่านการสร้างฝาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแผนในการสำรวจพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เพื่อประสานนำโครงการการสร้างฝายชะลอน้ำมาดำเนินงานร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

ภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอดและสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP