อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญ Walailak J Sci & Tech: Data Analytics