ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. นายกรกฎ นิตยเดชพัฒน์
2. น.ส.ยุวพร รักษ์ล้วน
3. น.ส.หัสดี บุญนาค
4. นายเอกลักษณ์ โมราศิลป์
5. นายอมรเทพ พระสงฆ์
6. นายภงค์นุวัฒน์ ไชยวงศ์

อนึ่ง สำหรับกำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP