ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ