ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายภูมิ คันธิก
002 นางฐัฑมิกา ไวทยานุวัตติ
004 นางสาวกาญจนารัตน์ สมแก้ว

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP