ข่าวเด่น

2 นักวิชาการ ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รุ่น 5 และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการ Center of Excellence for Ecoinformatics สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตโครงการ พสวท. รุ่น Z ได้รับการเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. (DPST Hall of Fame) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อนึ่ง โครงการ พสวท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี มีบัณฑิต พสวท.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บัณฑิตดังกล่าวได้สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวนมาก มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ที่ สสวท.พิจารณาแล้วเห็นว่า บัณฑิต พสวท.หลายคนสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติจารึกไว้ในหอเกียรติยศของโครงการ พสวท. (DPST Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจให้บัณฑิต พสวท. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพสูงให้กับสังคมและวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559

ประมวลภาพ

TOP