2 นักวิชาการ ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. 2560