ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดอบรมการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเล็คทรอนิกส์ ThaiJo

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้านให้วารสารวิชาการคุณภาพ” ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมและติดตั้งการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

วิทยากรอบรมครั้งนี้ได้แก่ คุณชาตรี วงษ์แก้ว และ คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre) เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การติดตั้งเว็บไซต์ของวารสารใน ThaiJO, การจัดการ USER, การ Set up วารสาร, การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ, การทดลองระบบ Review Process และการนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ มีวารสารเข้าร่วมทั้งหมด 6 วารสารคือ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้, สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และเจ้าหน้าที่วารสาร รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 25 ท่าน

การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพของวารสารในมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นตามเกณฑ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่ผลกระทบการดำเนินงานด้านวารสาร และผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านบทความวารสารใน ThaiJO ได้จากเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP