บทความวิจัยของ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ติดอันดับ TOP 25 จากการจัดอันดับของ ScienceDirect