ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (เทคนิคการแพทย์) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์