ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรรัชกาลที่ 10เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ วันออกอากาศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP