ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 22/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางดาราณี พยัคฆมาศ
002 นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว
003 นายมูฮัมหมัด มูเก็ม
004 นางสาวอรวรรณ ใจแผ้ว
006 นางสาวศิวพร สุทธิมาศ
007 ว่าที่ ร.ต.วงศ์ศักดิ์ ผันผ่อน
009 นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
010 นางสาวสวรส พรหมรอด
011 นางสาวธนิษฐา เมืองมีศรี
012 นางสาวพนิดา เพชรรัตน์
013 นางสาวกชพรรณ สุทธิรักษ์
014 นายภูมิพัฒน์ เจนเจริญปีติภัทร


ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP