ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านวารสารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำวารสารทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ นางสาวยุวธิดา คงศรี ผู้จัดการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้บรรยายเรื่อง “บ้านของวารสารวิชาการคุณภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยนำเสนอการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ “สร้างบ้านให้วารสารวิชาการคุณภาพ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพของวารสารสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นตามเกณฑ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่ผลกระทบการดำเนินงานด้านวารสาร และผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการจัดการวารสาร WJST บรรยายเรื่อง “วารสาร WJST จาก Local Journal สู่ Inter Journal” นำเสนอการต่อสู้ของวารสารตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนวารสารไต่ระดับเข้าสู่เวทีนานาชาติ พร้อมนำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารของหน่วยงาน อาทิ สกอ., สกว., ก.พ.อ., ฐานข้อมูล TCI รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับนานาชาติของฐานข้อมูล Scopus (5 หัวข้อหลัก) ฐานข้อมูล ISI (4 หัวข้อหลัก) เพื่อเป็นแนวทางให้วารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่อไป

จากนั้น คณะจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech)

TOP