นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมหานคร