ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา