ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จำนวน 380 คน ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลไทยบุรี ตำบลหัวตะพาน ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลโมคลาน และตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จำนวน 16 โรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งสิ้น 380 คน ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิชาการ 7 โดยประกอบด้วยฐานความรู้ให้ได้ศึกษาทั้งสิ้น 4 ฐานความรู้ อันได้แก่ 1. การทดสอบโปรตีน 2. หมู่เลือดและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. ร่างกายของเรา 4. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1719

TOP