ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานต่อรองนายกรัฐมนตรี