ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานต่อรองนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำเสนอนิทรรศการกับ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


TOP