ข่าวการศึกษา

นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ทุนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
1) นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ ได้รับทุนศึกษาต่อในกลุ่มวิชาเคมี
2) นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ ได้รับทุนศึกษาต่อในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1) นายสัณหณัฐ ดีสมุทร ได้รับทุนศึกษาต่อทางด้านดาราศาสตร์


TOP