ศูนย์บรรณสารจัดอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นให้กับกำลังพลกองทัพภาคที่ ๔