ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บรรณสารจัดอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นให้กับกำลังพลกองทัพภาคที่ ๔

งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นให้กับกำลังพลของกองทัพภาคที่ ๔ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเบื้องต้น และการตัดต่อวิดีทัศน์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นพันธกิจหนึ่งของการบริการวิชาการแก่สังคมที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.830484623782617&type=1&l=f67503e18b

TOP