ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่ริหารงานทั่วไป ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม