ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์