ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไปครั้งที่ 16/2560 สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 3 ราย และ 2 ราย ตามลำดับ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิลเนตร ฝั่งชลจิตต์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาววรรณวิมล นาคะ

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางรจนา สายวารี

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP