ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รุกงานบริการวิชาการจัดอบรม WIL ให้กับสถาบันในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL" ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้น อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรยายเรื่อง "ความสำคัญของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"

นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง "การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในองค์กรภาคธุรกิจ" โดย ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำนวยการบริหารกำลังคนและศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และคุณเจริญ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เครือโรงแรมโนรารีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์. ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันเครือข่ายฯ จำนวน 10 สถาบัน ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง WILและประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้บัณฑิต ยังผลต่อยอดจากข้อมูลที่ได้รับไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถาบันการศึกษาต่อไป

ประมวลภาพ

TOP