ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รุกงานบริการวิชาการจัดอบรม WIL ให้กับสถาบันในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน