ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี