ข่าวเด่น

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วมศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 มุ่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวเปิดการอบรม มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 80 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 3 รุ่นแล้ว ครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และระหว่างข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ บรรยายพิเศษหัวข้อคุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข ซึ่งมีใจความสำคัญว่า ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรามีความรุนแรง หลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งหากดูที่มาที่ไปของปัญหาต่างๆจะพบว่าสาเหตุเกิดจากคนขาดคุณธรรม ขาดศีลธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุนิยม

ดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ราชการมีความเข้มแข็ง นั่นคือ การน้อมนำหลักคุณธรรมคำพ่อสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีความมุ่งมั่นทำงาน ความทุ่มเท มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเป็นที่พึ่งของประชาชน เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง สร้างองค์กรคุณธรรมขึ้นมาให้ได้ เชื่อมั่นว่าบ้านเมืองของเราจะประสบความสำเร็จ นำพาบ้านเมืองไปสู่ไทยแลนด์สู่ 4.0 อย่างแท้จริง

สำหรับการอบรมตลอดทั้ง 3 วัน ยังมีการบรรยายหัวข้อการบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต , หัวข้อกลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย , หัวข้อ บทบาทผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และนายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก , และหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP