ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังการบรรยาย โดย Professor Dr.Ir.Dedik Budianta,

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังการบรรยาย โดย Professor Dr.Ir.Dedik Budianta จากมหาวิทยาลัยศรีวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 ในหัวข้อ "Save our soil for plant growth" วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 5 ในหัวข้อ "Managing acid sulfate soil in tidal lowland agriculture to support food security in South Sumatra of Indonesia"

TOP