ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากพนัง